De structuur van het opleidingsprogramma

Download: De structuur van het opleidingsprogramma

Duur van de opleiding

De opleiding heeft een duur van vier jaar.

Het eerste jaar van de opleiding is het vormende jaar van de groep waarin de nieuwe deelnemers kunnen toetreden. Aan het einde van het eerste jaar wordt deze groep gesloten voor nieuwe leden.

Het tweede jaar is het hart van het opleidingsprogramma en de groep gaat in een proces van verdieping en integratie als onderdeel van het leerproces.

Het derde en vierde jaar van de opleiding bestaat uit de methodologie van Biodanza®, de praktische sessies onder supervisie en het schrijven en presenteren van een scriptie.

Inhoud van het opleidingsprogramma

Het opleidingsprogramma bestaat uit 28 weekend workshops, 3 seminars (minimaal 1), het Minotaurus Project en regelmatig een wekelijkse Biodanza® sessie volgen in een vaste groep gedurende de opleiding. Hiernaast is de studiebelasting ongeveer 4 uur per week (wekelijkse les volgen, lezen studiemateriaal en verslag schrijven van het weekend)

Theoretisch-vivenciele weekend workshops (de eerste twee jaar)

 • 1. Definitie en theoretisch model van Biodanza®
 • 2. Het Biocentrisch Principe en Vitale Onderbewuste
 • 3. De Vivencia
 • 4. Biologische aspecten van Biodanza®
 • 5. Fysiologische aspecten van Biodanza®
 • 6. Psychologische aspecten van Biodanza®
 • 7. Identiteit en Integratie
 • 8. Trance en Regressie
 • 9. Mythologische en filosofische voorgangers van Biodanza®
 • 10. Contact liefkozingen en strelingen
 • 11. Menselijke Beweging
 • 12. Vitaliteit
 • 13. Seksualiteit
 • 14. Creativiteit
 • 15. Affectiviteit
 • 16. Transcendentie
 • 17. Werkingsmechanismen van Biodanza®
 • 18. Toepassingen en uitbreidingen van Biodanza®
 • 19. Biodanza®, Ars Magna
 • 20. Biodanza® en Sociale actie
 • 21. De muziek in Biodanza®

Methodologie workshops (het derde jaar)

 • 22. Methodologie I – Muzikale semantiek
 • 23. Methodologie II – De Biodanza® sessie (I)
 • 24. Methodologie III – De Biodanza® sessie (II)
 • 25. Methodologie IV – De wekelijkse sessie en workshop
 • 26. Methodologie V – De Biodanza® groep
 • 27. Methodologie VI – Evaluatie criteria van het ontwikkelingsproces in Biodanza®
 • 28. Methodologie VII – Officiële lijst van de oefeningen, presentaties en muziek van Biodanza®

Theoretisch-vivenciële seminars

In de loop van de opleiding is het vereist om tenminste 1 theoretisch-vivenciële seminar bij te wonen. Deze seminars zijn een aanvulling op de 28 workshops en bieden de mogelijkheid voor verdieping.

Minotaurus Project

De student kan ervoor kiezen om in een of twee Minotaurus projecten deel te nemen als onderdeel van de opleiding. Het Minotaurus Project is ontwikkeld door Rolando Toro als een manier om je eigen angsten te ervaren en de moed hebben om er doorheen te bewegen naar de kracht die er achter verborgen is. Het Minotaurus Project is optioneel.

Wekelijkse Biodanza® Sessie

Op een regelmatige wekelijkse basis is het verplicht om deel te nemen aan een wekelijkse Biodanza® groep, gedurende de eerste drie jaar van de opleiding. De docent van deze groep moet een gekwalificeerd I.B.F. docent zijn.

Schriftelijk verslag

De student is verplicht om een verslag te schrijven over de theoretische aspecten van elke workshop die wordt bijgewoond. Dit rapport wordt voorgelegd aan de directeur of tutor van de school. De tutor beoordeelt of de student de belangrijkste theoretische elementen van het thema begrijpt en stuurt het verslag terug naar de student met zijn of haar feedback.

Evaluatie

In de loop van de training zal jouw vooruitgang worden geëvalueerd door middel van een interview met de directeur of tutor aan jou toegewezen. De evaluatie is om jou de hulp en begeleiding, die je nodig hebt tijdens de opleiding, te geven.

Presentie

Het voltooien van de opleiding en het ontvangen van een diploma Biodanza® Docent vereist dat alle 28 workshops en de verplichte theoretische-vivenciele seminars worden bijgewoond. Vanwege de aard van het opleidingsprogramma, dat gebaseerd is op deelname aan een specifieke groep, is de inzet van de student vereist. Elke afwezigheid moet verantwoord worden.

In het geval van ontbreken van een vereiste workshop, kan de gemiste workshop worden ingevuld in de volgende training cyclus van de school. In het geval waar dit niet mogelijk is, kan de student volledig de gemiste workshop in verschillende scholen inhalen, met een maximum van 2 per schooljaar.

De ongerechtvaardigde afwezigheid van de student bij drie of meer achtereenvolgende workshops en/of seminars zullen worden beschouwd als zijnde; opgegeven of verlaten van de opleiding, in welk geval de directeur het recht heeft desbetreffende student te schorsen en registratie in te trekken.

Begeleiding praktische opleiding (derde en vierde jaar)

Om de kwalificatie van Biodanza® docent te verkrijgen, is het noodzakelijk om een periode van praktische opleiding te ondernemen, dat houdt in het formeren en faciliteren van een wekelijkse groep. Welke onder toezicht van een aangewezen didactische docent wordt gevolgd.

Na de Methodologie V workshop en na een positief advies van de directeur, wordt aan de student toestemming verleend om te beginnen met de praktische opleiding. Dit wordt gegeven aan de student die voldoet aan de eisen zoals gespecificeerd in het schoolreglement.

Scriptie

Aan het einde van de praktische opleiding van de student is men verplicht om een scriptie te schrijven, het onderwerp van de scriptie kan worden gekoppeld aan een theoretisch of praktisch aspect van de Biodanza® opleiding. Het onderwerp, gekozen door de student, moet worden goedgekeurd door de directeur van de school en voldoen aan de eisen zoals gespecificeerd in het schoolreglement. Als de scriptie, eenmaal voltooid is, wordt deze vervolgens verstuurd naar de directeur van de school voor definitieve goedkeuring.

Scriptie presentatie

Na voltooiing van de opleiding wordt de student gevraagd om zijn/haar scriptie te presenteren aan een commissie, bestaande uit drie Didactische docenten, waarvan de directeur van de school er een van is. Dit moment is voor definitieve goedkeuring en om de titel van Biodanza® docent te kunnen ontvangen.

Investering

Per schoolweekend betaal je € 185,00 (met ingang van december 2022). Zie leveringsvoorwaarden voor details.

Titel van Biodanza® Docent geeft recht op:

 • Gebruik van de naam “Biodanza® – Sistema Rolando Toro” en het logo, beiden eigendom van het IBF, altijd op correcte wijze gebruiken bij de toepassing van het Biodanza® systeem. Dit recht zal worden toegekend zolang de docent de juiste toepassing van de Biodanza® Sistema Rolando Toro met de orthodoxie praktiseert.
 • De methodologie van het Biodanza® Sistema Rolando Toro in verband brengen met de theorie en de oefeningen, gecreëerd door professor Rolando Toro Araneda en verbinden met het Biocentrisch Principe en het Theoretisch Model uitgewerkt door hem.
 • Overal uitoefenen van het beroep van Biodanza® Docent in de wereld.
 • Het creëren van particuliere Biodanza® Centra voor wekelijkse Biodanza® sessies en/of workshops.
 • Biodanza® geven aan groepen in privé- en/of openbare instellingen.
 • Het adverteren van sessies en workshops via de pers of op een andere manier van communicatie.

De titel van Biodanza® Docent kan worden ingetrokken door de I.B.F. in de volgende gevallen:

 • Onjuiste toepassing van de Biodanza® Sistema Rolando Toro theorie en methode
 • Niet-naleving van de systematische samenhang in de toepassing van de Biodanza® Sistema Rolando Toro van de theorie en de methodologie.
 • Ernstig gebrek aan ethisch gedrag ten opzichte van deelnemers, studenten, collega’s, de IBF en/of de gemeenschap als geheel.